Køreregler

3.4 Køreregler
 
Hvis en kører bevidst eller ubevidst kører uden for banen, må han fortsætte ved sikker indkørsel tættest muligt på det sted, hvorfra han forlod banen, uden at opnå en tids eller placeringsmæssig fordel. I modsat fald tildeles der 1 min. tidsstraf eller udelukkelse af tidskval eller heatet.

Det er forbudt at køre imod den fastsatte kørselsretning. Overtrædelse vil medføre udelukkelse af heatet og tidskvalifikation. En kører, som bliver overhalet (med en omgang), skal give plads for den overhalende.

En kører, der har fået maskinskade eller af anden grund er udgået af løbet, skal
anbringe såvel sig selv som sin motorcykel på en måde, der virker mindst muligt generende for den videre afvikling af heatet. Det er forbudt kørerne under et heat at modtage nogen form for hjælp fra andre end de af arrangøren udsatte hjælpere (officials), som kan gribe ind ved flytning af maskinen, hvis det er sikkerhedsmæssigt påkrævet.

Official må ikke deltage ved start af maskinen igen efter uheld. Ligeledes er det under et heat forbudt at påfylde brændstof eller reparere andre steder end i reparationsområdet, medmindre reparationen kan udføres med værktøj og reservedele, som køreren selv medbringer.
Er banen forsynet med reparationsområde, må deltagerne ikke køre i ryttergården under tidskvalifikation og heat. Har man afsluttet sin tidskval må der køres ud.

Det er forbudt at skifte motorcykel under et heat. Overtrædelse af disse regler
medfører udelukkelse.En kører kan udelukkes fra et, eller flere heats eller resten af stævnet, hvis vedkommende anses for uegnet, eller hvis vedkommende har gjort sig skyldig i
utilstedelig optræden, eller i en usportslig handling.
 

Flagregler

3.5 Signaler

På en hvilken som helst del af banen kan der af officials gives kørerne signaler,
som umiddelbart skal efterkommes.

Følgende signaler er gældende:
 
Signal
Betydning

Rødt flag (eller rødt lys)
Stop for alle kørere

Sort flag + tavle med kørers nummer
Stop for denne kører

Gult flag.
Kraftigt svingende i 8 taller. Overhængende fare.
Vær parat til at standse. Overhaling ikke tilladt.
Overhaling igen tilladt, når årsagen til det svingende flag er passeret.
Overtrædelse af dette medfø- rer udelukkelse af heatet.

Hvidt flag med Rødt kors
Læge/samaritter på banen, fortsæt med
forhøjet opmærksomhed.
Ingen overhaling før uheldsstedet er
passeret. Overtrædelse af dette medfører
udelukkelse af heatet.

Blåt flag
Giv plads for overhaling

Sort- og hvidternet flag
Løbet slut

Grønt flag
Banen er klar

Hvidt flag
Brug for samaritter

Gult skilt med sort ciffer
2 eller 1 omg. tilbage
Hvidt skilt m. sorte tal "15 sek."
Ca. 20 – 25 sek. til starten går
Hvidt skilt m. sorte tal "5 sek."
Markerer, at der er mellem 5 og 10 sek. til starten går
Sort- og hvidternet skilt 
2 over for hinanden og markerer mållinjen
 
Signalflag skal være                              75 x 60 cm.
Signalskilte skal være                           50 x 20 cm.
Målskiltet skal være                              100 x 15 cm.

Der er anbragt flagofficials forsynet med gult, grønt og hvidt flag ved
uoverskuelige sving og bakker.

Gult flag vises af en flagofficials, når en kører er styrtet, eller der er opstået
anden fare. Flagofficialsen må ikke gå ud på banen til en styrtet kører, men skal koncentrere sig om at advisere øvrige kørere om faren.

Ved træning mellem flagofficials skift, kan der ved flagposten stå eller hænge et ubemandet gult flag. Ved denne post må der ikke springes igennem. Overtrædelse af dette vil medføre udelukkelse fra træningen. Grønt flag vises efter et heats afslutning, for at tilkendegive at vedkommende flagofficials klarmelder sit baneafsnit til næste heat. Hvidt flag vises af en flagofficials, når en kører er styrtet og der er behov for samarit - / førstehjælp.

Første flagofficials, der skal være placeret mindst 100 m efter starten, skal endvidere være forsynet med et rødt flag, som skal vises på tegn fra stævnelederen i tilfælde af uregelmæssig start.

Flagofficialsen skal til trænings- stævnelederen indberette overtrædelser af
reglementets bestemmelser, samt enkeltheder ved eventuelle uheld. Blåt flag må anvendes i tilfælde, hvor der er behov for at gøre opmærksom på, at der skal gives plads for overhaling. Det blå flag kan kun anvendes af stævnelederen eller en af denne udpegede person, som er instrueret i brugen. Signalering til kørere må kun foretages fra reparationsområdet, eller fra andet, af arrangøren anvist område.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite